04 d’octubre, 2008

El Sistema fa fallida

- L’economia creix a mesura que l’home hi col·labora.
- El poder no és en el diner, el poder és en l’home que al sistema cedeix.
- L’economia no és una llei, però l’utilitza.
- El diner per ell mateix no té cap força, depèn cap on l’orienta el poder quan en disposa.
- La societat és una abstracció que pot esdevenir realitat quan és conscient del seu poder i la seva força.
- El sistema pren les regnes del govern, afluixa i prem l’economia no segons convé a la gent, sinó al poder.
- El sistema ofereix un relatiu benestar, ja que per gaudir-ne la societat, fins i tot es declara la guerra.
- La gent en la guerra no és aliena, ja que va implícita, inconscient o no, la seva complicitat.
- La gent subministra el poder al sistema. Però és el sistema, amb el seu poder, que el subministrament regula.
- L’esforç de cadascú, l’energia que s’esmerça per assolir benestar, el sistema en recull cent per un.
- El sistema no és res, sense el suport de l’home.
- El sistema, materialista cent per cent, es basa en el consumisme creixent. Si la gent només consumís el just que li convé, el sistema fallaria.
- I també fa fallida quan s’aparta de la justícia i la llei.